Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

ΚΟΠΗ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ  
(ΚΥΡΙΑΚΗ  21 – 1 – 2018)

Μέ  ἐπιτυχία  πραγματοποιήθηκε  καί  τήν  φετεινή  χρονιά  ἡ  Κοπή  τῆς  Βασιλόπιττας,  τοῦ  Ἱεροῦ  Νοῦ  Ἁγίου  Νικολάου  Ἰλίου,  εἰς  τήν  αἴθουσα  ἐκδηλώσεων  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ.
Μετά  τήν  εὐλογίαν  τῆς  Βασιλόπιττας  ὑπό  τῶν  ἱερέων  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ,  ἀκολούθησε  μία  σύντομος  ὁμιλία  ὑπό  τοῦ  προϊσταμένου  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  Πρωτ.  Μιχαήλ  Κοκκινάκη,  ὁ  ὁποῖος  μεταξύ  τῶν  ἄλλων  τόνισε: 
   «Εἰσήλθαμε  ἀγ.  ἀδ. σύν  Θεῷ, εἰς  τόν  νέον  ἐνιαυτόν  τῆς  χρηστότητος  Κυρίου,  καί  ἕνας  ἀκόμη  χρόνος  γράφτηκε  στό  βιβλίο  τῆς  ζωῆς  μας.
    Στήν Π. Δ. ἡ ἀνατολή κάθε νέου ἔτους ἐσημαίνετο μέ σάλπιγγας καί ἀλλαλαγμούς. Ἐπικρατοῦσε δηλ. χαρά καί ἀγαλλίασις εἰς πάντας.  Καί σήμερον νοιώθουμε αὐτή τή χαρά καί ἀγαλλίασιν ὅλοι μας, πτωχοί καί πλούσιοι, ὅταν ὑποδεχώμεθα ἕνα  καινούριο χρόνο καί πανηγυρίζουμε  τό γεγονός  αὐτό  ἰδιαζόντως.
       Πανηγυρίζουμε καί  εὐχόμεθα, τό νέον ἔτος νά εἶναι αἴσιον καί εὐτυχές  καί  γεμίζουμε  τίς  καρδιές  μας  μέ  αἰσιοδοξία  καί  ἐλπίδα.
       Κάθε νέος χρόνος πού προστίθεται  στή ζωή μας, παρατείνεται μέ τήν εὐλογία καί  τή χάρη τοῦ Θεοῦ  ὁ ἐπίγειος βίος μας. Παρατείνεται ὅμως ὁ ἐπίγειος βίος μας  καί  γιά  ἕναν ἄλλον σκοπόν· γιά νά βροῦμε τήν ἀληθινή καί ὀρθή πορεία τῆς ζωῆς μας. Παρατείνεται ἡ ζωή μας καί μᾶς παρέχονται νέες εὐκαιρίες, γιά νά μορφωθοῦμε κατά Χριστόν, καί νά καταρτισθοῦμε, σάν καλοί πολῖτες τῆς Οὐρανίου Βασιλείας.
        Ὁ Θεός ὡς Παντογνώστης, γνωρίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπό μόνος του, χωρίς τήν εὐλογίαν καί τήν Χάριν του, εἶναι ἀδύνατον νά προοδεύσῃ εἰς τήν ζωήν.
          Γι' αὐτό καί ἐπιθυμεῖ (ὁ Θεός), νά εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος πάντοτε κοντά του, καί νά παραμένῃ πιστός καί ἀφοσιωμένος στό ἅγιο θέλημά Του,  καί  νά  ἀπονέμῃ  δόξαν  καί λατρείαν  καί  τιμήν εἰς τόν Θεόν.  Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος δείχνῃ ὑπακοήν καί προσήλωσιν εἰς τόν νόμον τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός ὑπόσχεται ὅτι, θά τόν πλουτίσῃ παντός ἀγαθοῦ καί  πάσης  εὐφροσύνης καί  θά  περιφρουρήσῃ τήν  ζωήν του.
   "Ἐάν τοῖς  προστάγμασί μου πορεύησθε καί τάς  ἐντολάς  μου  φυλάσσησθε  καί  ποιεῖτε  αὐτάς, ἐπιβλέψω ἐφ' ὑμᾶς,  καί  εὐλογήσω ὑμᾶς,  καί  αὐξανῶ  ὑμᾶς, καί  πληθυνῶ  ὑμᾶς,  καί  στήσω  τήν  διαθήκην μου  μεθ' ὑμῶν,  καί  ἐμπεριπατήσω  ἐν  ὑμῖν  καί  ἔσομαι  ὑμῶν  Θεός,  καί  ὑμεῖς  ἔσεσθέ  μοι  λαός".   (Λευϊτ. κστ,3,9,12).
     Ἐάν πορεύεσθε σύμφωνα μέ τά προστάγματά μου, ἐάν φυλάττετε καί ἐφαρμόζετε τάς ἐντολάς μου,  ἐγώ  θά  ἐπιβλέψω  σέ σᾶς  μέ στοργή  καί  εὐμένεια, θά σᾶς πληθύνω εἰς λαόν πολύν, καί θά  κρατήσω  καί  θά  ἐκπληρώσω  τήν ὑπόσχεσίν μου  πρός  ἐσᾶς,  καί θά  περιπατῶ  άνάμεσά  σας,  καί  θά  εἶμαι  ὁ  Θεός  σας  καί  θά  εἶστε  ὁ  λαός  μου.
       Αὐτήν τήν ὑπόσχεσιν δίδει καί σέ μᾶς σήμερον, ἀρκεῖ νά παραμένωμε  πιστοί  σ' Αὐτόν  καί  νά  τηροῦμε  τάς  ἐντολάς  Του.
       Ἡ μεγαλυτέρα ὅμως εὐλογία καί  ἁγιασμός τοῦ  Θεοῦ Πατρός,  πρός  τό ἀνθρώπινο γένος, εἶναι ἡ ἀποστολή τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ὁποῖος ἦλθεν εἰς τόν κόσμον διά νά ἀνακαινίσῃ  καί  ἁγιάσῃ αὐτόν καί νά καλέσῃ τόν ἄνθρωπον εἰς μίαν νέαν ἀρχήν, εἰς μίαν  νέαν  ἐν  Χριστῷ  ζωήν. Γι' αὐτό  καί  ἡ  ὅλη  ζωή  Του καί  διδασκαλία  Του καί τά θαύματά Του  σ’ αὐτό  ἀπέβλεπον.
       Τώρα λοιπόν ἀδελφοί μου, πού εἰσήλθαμε εἰς τόν νέον χρόνον, ἄς λάβωμε τήν μεγάλη ἀπόφαση, νά πορευθοῦμε σύμφωνα μέ τά προστάγματα  καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐάν θέλωμε νά ἔχουν ἐκπλήρωσιν οἱ εὐχές πού δώσαμε καί δίδομε μέ τήν εἴσοδόν μας στόν καινούριο χρόνο, ἐάν ἐπιθυμοῦμε νά ἔχωμε τήν πραγματική εὐλογία καί τόν ἁγιασμόν τοῦ Θεοῦ  στόν  ἑαυτόν  μας,  στήν  οἰκογένειά μας,  στό  Ἔθνος  μας.
        Πρός  τοῦτο  μᾶς βοηθάει ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλοντάς μας διάφορα  πρότυπα  τά  ὁποία  καλούμεθα νά μιμηθοῦμε. Ἕνα πρότυπο πού  μᾶς προβάλλει  καί μάλιστα τήν πρώτην ἡμέραν τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου  ἔτους, εἶναι  ὁ  Μέγας Βασίλειος. 
             Ὁ Μέγας καί πρώτου μεγέθους ἀστήρ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος σελαγίζει  εἰς  τό  πνευματικό  στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.  Μᾶς διδάσκει διά τοῦ λαμπροῦ παραδείγματος τῆς ἁγίας ζωῆς του καί μᾶς προτρέπει μέ πατρική ἀγάπη καί στοργικό ἐνδειαφέρον νά ἀκολουθήσωμε πιστά, στήν ἐπίγεια πορεία τῆς ζωῆς μας,  τήν μόνην ἀληθινήν  ὁδόν τῆς χάριτος καί τῆς σωτηρίας, τόν Ἰησοῦν Χριστόν.
          Καί κάτι ἄλλο καί σημαντικό γεγονός πού προβάλλει ἡ Ἐκκλησία τήν πρώτην τοῦ ἔτους, εἶναι ἡ Περιτομή τοῦ Κυρίου· πού μέ αὐτό θέλει νά τονίσῃ καί νά ζητήσῃ καί ἀπό ἐμᾶς νά ἀλλάξωμε ζωή καί συμπεριφορά, νά περικόψωμε τά πάθη, τίς κακίες καί τά ἐλαττώματά μας. Καί ἔτσι πράττοντες,  ὁ  καινούριος  χρόνος  θά  εἶναι  πράγματι  εἰρηνικός, γαλήνιος,  εὐτυχισμένος  καί  εὐλογημένος  παρά  Κυρίου.
        Κλείνοντας μέ αὐτές τίς σκέψεις, ἐπικαλοῦμαι ἐπί πάντας ὑμᾶς καί τίς οἰκογένειές σας, τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος Κυρίου νά εἶναι πλούσιος  ἀπό χαρά, ὑγεία, εὐτυχία  καί  μεστός  Οὐρανίων  εὐλογιῶν».

            Ἀκολούθησαν  εὐχαριστίες  πρός  τούς  συνεργάτας,  πρός  τούς  βοηθήσαντες  καί  ἑτοιμάσαντες  τά  προσφερόμενα  ἐδέσματα,   πρός  τούς  μουσικούς  πού  πλαισίωσαν  τήν  ἐκδήλωσιν   καί  ἰδιαιτέρως  πρός  τούς  προσελθόντας  ἐνορίτας  καί  μή,  οἱ  ὁποίοι  μέ  τήν  τιμητικήν  παρουσία  τους  καθίστανται  στιλοβάται  καί  χρηματοδόται  τῶν  ἔργων  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ.
         Στήν  συνέχεια  προσφέρθηκε  τό  ἀρωματισμένο  τσάϊ  παρασκευασμένο  ἀπό  πέντε  εἴδη  βοτάνων,  τά  τυροπιττοειδή  (6  εἴδη),  βουτήματα,  κέϊκ,  δίπλες κλπ.  
        Ἀκολούθησαν  κάλαντα  ἀπό  διάφορες  περιοχές  τῆς  Πατρίδος  μας  ἀπό  τούς  μουσικούς  μας.  Καί  συνεχίστηκε  ἡ  ἐκδήλωσις  μέ  μουσικοχορευτικό  πρόγραμμα. 
Τέλος  μοιράστηκε  ἡ  Βασιλόπιττα  καί  ὁ  εὐρών  τό  φλουρί,  μαζί  μέ  τίς  εὐχές  ὅλων  μας,  κέρδισε   καί  ἕνα  συμβολικό  δῶρο.  Τόν  χρυσό  σταυρό  μέ  τήβν  ἁλυσσίδα  κέρδισε  τό  νούμερο  263  τῆς  Προσκλήσεως.
        


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου