Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

MHNOΣ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ 2016 (Τηλ. 210.23.20.645)
01/07/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ἁγ. Ἀναργύρων)

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία - Ἁγιασμός

5 μ.μ.: Ἱερά Ἐξομολόγησις π. Μιχαήλ


02/07/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ (Παναγίας Βλαχερνῶν)

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


03/07/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία


06/07/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 

6 – 7 μ.μ.: Ἱ. Ἐξομολόγησις π. Διονύσιος

7 μ.μ.: Ἐσπερινός - Ἱερά Παράκλησις Θεοτόκου


07/07/2016 ΠΕΜΠΤΗ (Ἁγίας Κυριακῆς)

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία


09/07/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ 

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία


10/07/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


11/07/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ (Ἁγίας Εὐφημίας και Ἁγίας Ὄλγας)

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


13/07/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 

6 – 7 μ.μ.: Ἱ. Ἐξομολόγησις π. Διονύσιος

7 μ.μ.: Ἱερά Παράκλησις Ἁγ. Φανουρίου - Φανουρόπιττες


16/07/2016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


17/07/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ (Τῶν Ἁγ. Πατέρων Δ΄ Οἰκουμ. Συνόδου+ Ἁγίας Μαρίνης)

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


19/07/2016 ΤΡΙΤΗ

8 μ.μ.: ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

20/7/016 ΤΕΤΑΡΤΗ (Προφήτου Ἡλιοῦ)

7 π.μ.: Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς Ἁγ. Νικόλαο

8.30 μ.μ.: Ἐσπερινός – Λιτανία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Προφ. Ἡλιοῦ, εἰς Προφ. Ἠλία


23/07/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ 

7 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


24/07/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 

7 π.μ.: Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία


26/07/2016 ΤΡΙΤΗ (Ἁγίας Παρασκευῆς)

7 π.μ.: Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία


27/07/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ (Ἁγίου Παντελεήμονος)

7 π.μ.: Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία

6 – 7 μ.μ.: Ἱ. Ἐξομολόγησις π. Διονύσιος

7 μ.μ.: ΑΓΙΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ


30/07/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ 

7 π.μ.: Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία

31/07/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ

7 π.μ.: Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία

Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

Ποιὲς μεταβολὲς ἔγιναν κατὰ τὴν Πεντηκοστή;

Ἀποφάσισαι εἰς τό ἑξῆς νά μή ἀφήνῃς νά εὔγουν ἀπό τό στόμα σου λόγια σαπρά, λόγια γελοιώδη καί μάταια, ἀλλά ὠφέλιμα καί σωτηριώδη πρός οἰκοδομήν τῶν ἀκουόντων, καθώς σοῦ παραγγέλει ὁ Ἀπόστολος· «πᾶς λόγος σαπρός ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν μή ἐκπορευέσθω, ἀλλ᾿ εἴτις ἀγαθός πρός οἰκοδομήν ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν» (Ἐφεσ. δ´ 29)· διότι ὁ λόγος εἶναι σκιά τοῦ ἔργου, καθώς εἶπεν ἕνας σοφός (Οὗτος ἐστίν ὁ Δημόκριτος εἰπών· «λόγος ἔργου σκιή»)· καί οἱ λόγοι οἱ κακοί προξενοῦν καί τά ἔργα τά κακά, καθώς καί ἐκ τοῦ ἐναντίου οἱ λόγοι οἱ καλοί προξενοῦν καί τά ἔργα τά καλά.  


(Του Ἁγίου Νικοδήμου του Ἁγιορείτου)
Εἰς τήν Πεντηκοστήν, κατά τήν ὁποίαν ἐνήργησε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἰς τούς Ἀποστόλους

Α´. Μεταβολήν τοῦ νοῦ.
Β´. Μεταβολήν τῆς καρδίας.
Γ´. Μεταβολήν τῆς γλώσσης.


Α΄
Συλλογίσου ἀγαπητέ, πῶς τό Πανάγιον Πνεῦμα ὅταν κατέβη εἰς τό ὑπερῷον ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, ὡσάν ἕνας σφοδρότατος ἄνεμος καί βροντή, ἐγέμισεν ὅλον τόν οἶκον, εἰς τόν ὁποῖον ἦσαν καθήμενοι οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι καί ἐπροσηύχοντο· «καί ἐπλήρωσε τόν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι» (Πραξ. β´. 2)· καί τόν ἔκαμεν ὡσάν μίαν κολυμβήθραν, ὡς λέγει ὁ Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, διά νά βαπτίσῃ τούς Ἀποστόλους μέ τήν θείαν χάριν του, περί τοῦ ὁποίου τούτου βαπτίσματος προεῖπεν εἰς αὐτούς ὁ Κύριος· «ὑμεῖς δέ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ οὐ μετά πολλάς ταύτας ἡμέρας (Πράξ. α´ 5). Ἐπλήρωσε δέ τόν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι, κολυμβήθραν αὐτόν ἀπεργαζομένη πνευματικήν, καί πληροῦσα τήν τοῦ Σωτῆρος ἐπαγγελίαν, ἥν καί αὐτήν ἀναλαμβανόμενος πρός αὐτούς ἔλεγεν, ὅτι Ἰωάννης μέν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δέ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ…ἀλλά καί τήν κλῆσιν ἥν αὐτοῖς ἐπέθηκεν, ἐπαληθεύουσαν ἔδειξε· διά γάρ τοῦ ἐξ οὐρανοῦ τούτου ἤχου, ὄντως υἱοί βροντῆς γεγόνασιν οἱ Ἀπόστολοι» (Λόγος εἰς τήν Πεντηκ.) Τότε δή τότε αὐτό τό Πανάγιον Πνεῦμα ἐνήργησεν εἰς τούς Ἀποστόλους τρεῖς μεταβολάς (καί αὐταί αἱ μεταβολαί εἶναι κυρίως ὁ καρπός καί τῶν παρόντων πνευματικῶν γυμνασμάτων).

Ἡ α´ μεταβολή ἦτο τοῦ νοός τῶν Ἀποστόλων, ἡ ὁποία μετέβαλεν εἰς αὐτούς ἐκείνας τάς πρώτας ἰδέας ὅπου εἶχον περί τῶν πράγματων τοῦ κόσμου τούτου καί τούς ἔκαμε νά γνωρίσουν καθαρά τό ταπεινόν καί μάταιον τῶν παρόντων ἀγαθῶν, καί ἐξεναντίας νά γνωρίσουν τό μεγαλεῖον καί αἰώνιον τῶν μελλόντων, ὥστε ἐκεῖνοι οἱ ἴδιοι ὅπου ὀλίγον προτήτερα φιλονικοῦσαν ἀναμεταξύ τους ποῖος ἀπό αὐτούς νά ἦτο ὁ πρῶτος καί μεγαλύτερος· «ἐγένετο δέ καί φιλονικία ἐν αὐτοῖς τό τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων» (Λουκ. κβ´ 24). Ὕστερα ἀφ᾿ οὗ ἔλαβαν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ἐμετροῦσαν διά μεγάλην εὐτυχίαν, τό νά εἶναι μικρότεροι ἀπό ὅλους· τό νά καταφρονοῦνται ἀπό ὅλους διά τόν Χριστόν καί τό νά λογίζωνται ἀσθενεῖς, μωροί, ἄτιμοι, ὄνειδος, σκύβαλα καί σκουπίδια τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων· «ἡμεῖς μωροί διά Χριστόν, ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ἡμεῖς ἄτιμοι, ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγεννήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Α´ Κορ. δ´ 10).

Τώρα ἀδελφέ στοχάσου ἀνίσως ἔγινε καί εἰς ἐσέ αὐτή ἡ μεταβολή τοῦ νοός διά μέσου τούτων τῶν πνευματικῶν γυμνασμάτων ὅπου ἀνάγνωσες καί ἕως εἰς ποῖον βαθμόν ἔφθασες, διότι ἀνίσως καί ἕως τώρα ἐνόμισες ἕνα μεγάλον καλόν, τό νά σέ τιμοῦν καί νά σέ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι εἰς ὑπόληψιν, τό νά ζῇς εἰς τήν καρδίαν πάντων, ἤγουν τό νά σέ ἀγαποῦν ὅλοι, τό νά γυρεύης πάντοτε καινούργιαις ἡδοναῖς καί νά ἐξοδεύης εἰς αὐταῖς τόν καιρόν ὅπου σοῦ ἐδόθη διά νά κερδίσης τά αἰώνια ἀγαθά καί τό νά ζῇς μέ τέλη καί ἀντιρρήσεις κοσμικάς, φανερόν εἶναι ὅτι ὁ νοῦς σου ὡδηγεῖτο ἕως τώρα ἀπό τό πνεῦμα τοῦ κόσμου καί ὄχι ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί πρέπει διά τοῦτο νά λυπῆσαι καί νά μετανοῇς διότι ἀπέθανεν ὁ Χριστός καί ἀνέστη καί ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς, ὄχι διά νά σοῦ δώσῃ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου, ἀλλά διά νά σοῦ δώσῃ τό Πνεῦμα τό ἰδικόν του καί ἐσύ μέ τήν κακήν ζωήν ὅπου ἔζησες δέν ἔγινες δεκτικός τοῦ θείου του Πνεύματος· «ἡμεῖς δέ οὐ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλά τό πνεῦμα τό ἐκ τοῦ Θεοῦ» (Α´ Κορ. β´ 12). Πρέπει ὅμως ἀπό τώρα καί ὕστερα νά εἶσαι ἀποφασισμένος νά κάμνης ὅλα τά ἐναντία, ἤγουν νά ὁδηγῆσαι μέ τάς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί νά μή λογιάζῃς ἄλλην τιμήν, παρά ἐκείνην ὅπου σέ μεγαλύνει ἐμπρός εἰς τόν Θεόν καί νά μή ψηφᾷς ἄλλο καλόν, παρά ἐκεῖνο ὅπου σοῦ προξενεῖ τήν ἀπόλαυσιν τοῦ Παραδείσου. Εἶναι καλόν σημάδι πῶς ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἄρχισε νά φωτίζῃ τόν νοῦν σου καί θέλει νά σέ μεταβάλῃ ἀπό ἐκεῖνον ὅπου ἤσουν εἰς ἄνδρα ἄλλον, καθώς εἶναι γεγραμμένον περί τοῦ Σαούλ· «καί ἐφαλεῖται ἐπί σέ Πνεῦμα Κυρίου, καί στραφήσῃ εἰς ἄνδρα ἄλλον» (Α´. Βασιλ. ι´. 6) καί πρέπει διά τοῦτο νά χαίρῃς καί νά εὐχαριστῇς τόν Κύριον ὅπου σέ ἐφώτισε μέ τό Ἅγιόν του Πνεῦμα, διά νά μή περιπατῇς πλέον ὡσάν νήπιος, ἀλλά ὡσάν ἄνδρας τέλειος· «ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐφρόνουν ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δέ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τά τοῦ νηπίου» (Α´. Κορ. ιγ´ 11)· καί διά νά μή ἀκολουθῇς πλέον τό φρόνημα τῆς σαρκός ὅπου εἶναι θάνατος ἀλλά τό φρόνημα τοῦ Πνεύματος ὅπου εἶναι ζωή· «τό γάρ φρόνημα τῆς σαρκός θάνατος· τό δέ φρόνημα τοῦ Πνεύματος, ζωή καί εἰρήνη» (Ρωμ. η´. 6).

Αἰσχύνθητι λοιπόν διά τήν περασμένην ζωήν ὅπου ἔζησες ὄχι ὡσάν οἰκεῖος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ὡσάν ξένος καί ἀλλότριος, μέ τό νά μή εἶχες τό Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή κατά τόν Ἀπόστολον· «εἴτις Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἔχει οὗτος, οὐκ ἔστιν αὐτοῦ» (Ρωμ. η´ 9). Καί παρακάλεσαι ταπεινῶς τό Ἅγιον Πνεῦμα νά μεταβάλη τελείως τόν νοῦν σου εἰς τό θεῖον του θέλημα, φωτίζωντάς τον μέ τήν χάριν του. Ὄχι κατά τήν ἐπιφάνειαν ἀλλά κατά βάθος διά νά μή ὑστερηθῇς καί ἐσύ τόν φωτισμόν καί τήν χάριν του καί νά λέγῃς μέ τόν Δαβίδ· «καί τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, καί αὐτό οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμοῦ» (Ψαλμ. λζ´ 10)· ἀλλά μᾶλλον νά λαμβάνης ἐπάνω εἰς τόν ἁμυδρότερον φωτισμόν, ἄλλον καθαρώτερον καί λαμπρότερον φωτισμόν καί νά λέγῃς· «ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς» (Ψαλμ. λε´ 10). Πῶς δέ νά συγκρατῇς τόν φωτισμόν τοῦτον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν νοῦν σου καί πῶς νά μή τόν ἀφήσῃς νά σβύσῃ; Ἄκουσον τί σοῦ λέγει ὁ θεῖος Χρυσόστομος· καθώς τό φῶς τοῦ λύχνου μέ τό λάδι ἀνάπτει καί συγκρατεῖται, καί ὅταν σωθῇ τό λάδι τότε σβύνει καί αὐτό, ἔτσι καί ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀνάπτει καί μᾶς φωτίζει, ὅταν ἔχωμεν καλά ἔργα, καί ἐλεημοσύνην εἰς τήν ψυχήν μας. Ὅταν δέ τά καλά ἔργα λείψουν καί ἡ ἐλεημοσύνη, ἀναχωρεῖ ἀπό ἡμᾶς καί τό φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· «καθάπερ γάρ τό λυχνιαῖον φῶς ἐλαίῳ κατέχεται καί ἀναλωθέντος τούτου, κᾀκεῖνο σβέννυται, οὕτω δή καί ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις, παρόντων μέν ἡμῖν ἔργων ἀγαθῶν, καί ἐλεημοσύνης πολλῆς ἐπιχεομένης τῇ ψυχῇ, μένει καθάπερ ἐλαίῳ κατεχομένη ἡ φλόξ· ταύτης δέ οὐκ οὔσης, ἄπεισι καί ἀναχωρεῖ» (Τόμ. Θ´ λόγος 55). Καθώς καί τό Πνεῦμα Κυρίου ὅπου ἐδόθη εἰς τόν Σαούλ, ἀνεχώρησεν ἀπό λόγου του μέ τό νά μή εἶχε γνώμην ὀρθήν καί ἔργα θεάρεστα· «Πνεῦμα Κυρίου ἀπέστη ἀπό Σαούλ» (Α´. Βασιλ. ις´ 14)· διά τοῦτο καί ὁ Παῦλος παραγγέλει γράφων· «τό Πνεῦμα μή σβέννυτε» (Α´. Θεσσ. ε´ 19).

Λέγει γάρ ὁ μέγας Βασίλειος καί καθώς ἄλλη μέν θερμότης εὑρίσκεται εἰς τά σώματα καθ᾿ ἕξιν πολυχρόνιος, ἄλλη δέ κατά διάθεσιν ὀλιγοχρόνιος, ἔτσι καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, εἰς ἄλλους μέν παραμένει καθ᾿ ἕξιν διά τήν στρεότητα τῆς καλῆς των γνώμης, ὡς ἠκολούθησεν εἰς τόν Ἐλδάδ καί Μωδάδ, περί τῶν ὁποίων γράφουσιν οἱ ἀριθμοί, ὅτι ἐπροφήτευον πάντοτε· εἰς ἄλλους δέ μόνον εὑρίσκεται ὡς διάθεσις, καί γρήγορα ἀναχωρεῖ διά τό ἀστερέωτον τῆς γνώμης των, ὡς ἠκολούθησεν εἰς τόν Σαούλ καί εἰς τούς ἑβδομήκοντα πρεσβυτέρους, οἱ ὁποῖοι μίαν φοράν μόνον ἐπροφήτευσαν, καί ὕστερον ἔχασαν τῆς προφητείας τό χάρισμα. Ὡς ἐν σώμασιν ὑγίεια, ἤ θερμότης, ἤ ὅλως εὐκίνητοι διαθέσεις, οὕτω καί ἐν ψυχῇ πολλάκις ὑπάρχει τό πνεῦμα, τοῖς διά τό τῆς γνώμης ἀνίδρυτον εὐκόλως ἥν ἐδέξατο χάριν ἀπωθουμένοις οἷος ὁ Σαούλ καί οἱ πρεσβύτεροι οἱ ἑβδομήκοντα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, πλήν τοῦ Ἐλδάδ καί Μωδάδ· «τούτοις γάρ μόνοις ἐκ πάντων φαίνεται παραμεῖναν τό Πνεῦμα· καί ὅλως εἴ τις τούτοις τήν προαίρεσιν παραπλήσιος» (Κεφ. κς´. Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος).


Β΄
Συλλογίσου ἀγαπητέ τήν β´. μεταβολήν ὅπου ἔκαμε τό Πανάγιον Πνεῦμα εἰς τήν καρδίαν τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι εἰς τήν ἀρχήν ἦσαν τόσον φιλόζωοι, τόσον φιλόσαρκοι, τόσον δειλοί, ὅπου διά νά φυλάξουν τήν ζωήν τους, ὁ ἕνας ἄφησε τόν διδάσκαλόν του εἰς τό πάθος καί ἔφυγε γυμνός· «καί εἷς τις νεανίσκος ἠκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπί γυμνοῦ… ὁ δέ καταλιπών τήν συνδόνα γυμνός ἔφυγεν ἀπ᾿ αὐτῶν» (Μαρκ. Ιδ´ 51. (Οὗτος ἦτο ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος, ὅστις ἐφόρει ἕνα μόνον ἱμάτιον εἰς ὅλην του τήν ζωήν, ὡς λέγει ὁ ἱερός Θεοφύλακτος), ὁ ἄλλος τόν ἠρνήθη καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀνεχώρησαν· «καί ἀφέντες αὐτόν πάντες ἔφυγον». (Μαρκ. ιδ´. 51). Καί τόσον ἦσαν τρομαγμένοι ὡσάν λαγωοί ὅπου ἔστεκαν κεκλεισμένοι ἀπό τόν φόβον τους μέσα εἰς τό ὑπερῶον καί δέν ἐτόλμων νά εὔγουν ἔξω σχεδόν εἰς ὅλον τό διάστημα τῶν πεντήκοντα ἡμερῶν ὅπου ἐπέρασαν μετά τήν Ἀνάστασιν ἀλλ᾿ ἀφ᾿ οὗ κατέβη εἰς αὐτούς τό Ἅγιον Πνεῦμα, μετέβαλε τήν ἀσθένειαν τῆς καρδίας των εἰς ἀνδρείαν καί γενναιότητα. Ὅθεν εὐγῆκαν ἔξω ὡσάν τόσοι ἄφοβοι λέοντες καί ἐκήρυττον τόν ἐσταυρωμένον Ἰησοῦν ἐμπρός εἰς ὅλον τό πλῆθος τοῦ λαοῦ μέ μέτωπον ἀνοικτόν, μέ στῆθος ἀνδρειωμένον καί μέ τόλμην καί παρρησίαν χωρίς νά δειλιάσουν οὔτε ἀπό φοβερισμούς, οὔτε ἀπό δαρμούς, οὔτε ἀπό βάσανα καί μαρτύρια, οὔτε ἀπό τόν ἴδιον θάνατον· ἀλλ᾿ ἐπεθύμουν ταῦτα πάντα ὡς τρυφάς καί ξεφαντώματα καί ἔχαιρον ὑπερβολικά ὅταν τά ἐλάμβανον· «οἱ μέν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπό προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι ὑπέρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι» (Πραξ. ε´. 41). Τότε ἤθελες ἰδεῖ ἐκεῖνον τόν δειλότατον καί φιλόζωον Πέτρον, ὅπου πρότερον δέν ἠδυνήθη νά ἀκούσῃ χωρίς φόβον οὔτε ἕνα ψιλόν λόγον ἑνός δυστυχισμένου κορασίου, πῶς ἐστάθη μέ τόσην ἀφοβίαν καί τόλμην καί ἐδημηγόρησε μεγαλοφώνως ἔμπροσθεν εἰς ἕνα μυριάριθμον πλῆθος ἀνθρώπων, χωρίς νά στοχάζεται πῶς εἶναι ὁλότελα ἄνθρωποι ἀλλά πῶς εἶναι κνώδαλα καί φυτά ἤ λίθοι, καί μέ τήν δημηγορίαν του εἵλκυσεν εἰς τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ τρεῖς χιλιάδας λαοῦ· «σταθείς δέ Πέτρος σύν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε τήν φωνήν αὐτοῦ, καί ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς» (Πράξ. β´. 14). Τότε ἤθελες ἰδῇ ἐκείνους τούς ἁλιεῖς καί ἀγραμμάτους πλουτισμένους ἀπό τόσην σοφίαν καί σύνεσιν, ὥστε νά κάμνουν τούς σοφούς καί γραμματισμένους νά ἐξίστανται καί νά ἀποροῦν· «καί καταλαβόμενοι, ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καί ἰδιῶται ἐθαύμαζον». (Πράξ. δ´ 13). Καί τοῦτο διατί; διότι ἔδωκεν εἰς τήν καρδίαν αὐτῶν χῦμα γνώσεως τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, καθώς εἶναι γεγραμμένον περί τοῦ Σολομῶντος· «καί ἔδωκε Κύριος φρόνησιν τῷ Σολομών καί χῦμα καρδίας» (Γ´ Βασιλ. δ´ 29)· καί διότι ἥψατο Κύριος καρδίας αὐτῶν ὡς γέγραπται» (Α´ Βασιλ. ι´ 26). Ὤ χάρις! ὤ ἐνέργεια! ὤ πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖον ὅταν μίαν φοράν ἀνάψῃ τήν καρδίαν, τούς λαγῳούς κάμνει λέοντας, τούς ἀδυνάτους δυνατούς, τούς ἀσόφους σοφούς, τούς πηλίνους κατασκευάζει πυρίνους καί τούς πρῴην ἀνδριάντας μεταβάλλει εἰς ἄνδρας τελείους. Καί τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο ὅπου ὁ Θεός ὑπεσχέθη νά δώσῃ διά τοῦ Προφήτου Μιχαίου λέγων· «οὐκ ἔσται ὁ ἐπακούων αὐτῶν, ἐάν μή ἐγώ ἐμπλήσω ἰσχύν ἐκ Πνεύματος Κυρίου» (Μιχ. γ´ 8).

Τώρα καί ἐσύ ἀδελφέ ὅπου ἀναγινώκεις ταῦτα, στοχάσου, ἐάν ἔλαβες αὐτήν τήν γενναιότητα καί θέρμην εἰς τήν καρδίαν σου διά νά μή φοβῆσαι σάρκα, κόσμον καί κοσμοκράτορα, τοῦτο εἶναι σημεῖον πῶς μετεβλήθης ἀπό τό Πνεῦμα Κυρίου, καθώς εἶναι γεγραμμένον· «τότε μεταβαλεῖ τό Πνεῦμα καί διελεύσεται, καί ἐξιλάσεται· αὕτη ἡ ἰσχύς τῷ Θεῷ μου» (Ἀββακ. α´ 11). Στοχάσου, καί ἐάν ἐσύ προτήτερα ἐγύρευες μέ ὅλην τήν ὁρμήν τῶν ἐπιθυμιῶν σου τά ἀγαθά τοῦ κόσμου, τά πλούτη, τάς δόξας, τάς ἡδονάς καί ἐλόγιαζες ὅτι ἦτο μακαριώτερος ὅποιος εἶχεν ἀπό αὐτά τά ἀγαθά περισσότερα, ἤξευρε ὅτι ἕως τώρα ἦτο ἡ καρδία σου πεπαλαιωμένη, ἀναίσθητος καί πεπωρωμένη ὡσάν πέτρα ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ κόσμου καί τῆς σαρκός. Καί λυπήσου διά τοῦτο καί μετανόησον, πώς εἰς τόσους χρόνους τῆς ζωῆς σου, δέν ἔγινες ἄξιος νά λάβῃς διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μίαν καινούργιαν καρδίαν αἰσθητικήν τοῦ συμφέροντός σου, τήν ὁποίαν ὑπεσχέθη νά σοῦ δώσῃ ὁ Θεός· «καί δώσω ὑμῖν καρδίαν καινήν καί πνεῦμα καινόν δώσω ὑμῖν· καί ἀφελῶ τήν καρδίαν τήν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκός ὑμῶν καί δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην καί τό πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν» (Ἰεζεκ. λς´. 26).

Ἐάν δέ τώρα γυρεύῃς ὅλα τά ἐναντία καί ἀντί νά ὑπερηφανεύεσαι διά τά πλούτη, ἐσύ περισσότερον ταπεινώνεσαι καί χαίρεις εἰς τήν πτωχείαν· ἀντί νά θέλῃς τάς τρυφάς καί τά ξεφαντώματα, ἐσύ ἀγαπᾷς τήν ὀλιγάρκειαν καί ἐγκράτειαν, ἤξευρε, ὅτι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἄρχισε νά μεταβάλῃ τήν καρδίαν σου εἰς ἄλλην καρδίαν, καθώς εἶναι γεγραμμένον περί τοῦ Σαούλ. «Καί ἐγενήθη ὥστε ἐπιστραφῆναι τῷ ὤμῳ αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἀπό Σαμουήλ, μετέστρεψεν αὐτῷ ὁ Θεός καρδίαν ἄλλην». (Α´. Βασίλ. ι´. 9) Ὅθεν εὐφράνθητι καί εὐχαρίστησαι τόν Κύριον, ὅπου διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὄχι μόνο σοῦ ἐκαθάρισε τόν νοῦν, ἀλλά καί σοῦ ἐθέρμανε τήν καρδίαν καί θέλει νά σέ μεταβάλῃ ἀπό σαρκικόν εἰς πνευματικόν· ἀπό νήπιον μωρόν, εἰς ἄνδρα σοφόν· καί ἀπό κοσμικόν καί ἐθνικόν, εἰς ἀληθινόν χριστιανόν. Τοιαύτας γάρ θεοπρεπεῖς καί παραδόξους μεταβολάς συνειθίζει νά ἐνεργῇ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, καθώς θεολογεῖ περί αὐτοῦ ὁ Μέγας Θεολόγος Γρηγόριος· «τοῦτο τό Πνεῦμα (σοφώτατον γάρ καί φιλανθρωπότατον) ἄν ποιμένα λάβῃ, ψάλτην ποιεῖ πνευμάτων πονηρῶν κατεπᾴδοντα καί βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ ἀναδείκνυσιν· ἐάν αἰπόλον συκάμινα κνίζοντα, προφήτην ἐργάζεται· τόν Δαβίδ καί τόν Ἀμώς ἐνθυμήθητι· ἐάν μειράκιον εὐφυές λάβῃ πρεσβυτέρων ποιεῖ κριτήν καί παρ᾿ ἡλικίαν· μαρτυρεῖ Δανιήλ ὁ νικήσας ἐν λάκκῳ λέοντας· ἐάν ἁλιέας εὕρῃ, σαγηνεύει Χριστῷ, κόσμον ὅλον τῇ τοῦ λόγου πλοκῇ συλλαμβάνοντας. Πέτρον λάβε μοι καί Ἀνδρέαν καί τούς τῆς βροντῆς υἱούς τά πνευματικά βροντήσαντας· ἐάν τελώνας, εἰς μαθητείαν κερδαίνει καί ψυχῶν ἐμπόρους δημιουργεῖ· φησί Ματθαῖος, ὁ χθές τελώνης, καί σήμερον εὐαγγελιστής· ἐάν διώκτας θερμούς, τόν ζῆλον μετατίθησι, καί ποιεῖ Παύλους ἀντί Σαύλων καί τοσοῦτον εἰς εὐσέβειαν, ὅσον εἰς κακίαν κατέλαβε». (λογ. Εἰς τήν Πεντηκοστήν).

Ἐντράπου λοιπόν ἀδελφέ, διότι ἕως τώρα ἤσουν μακράν ἀπό τέτοιους συλλογισμόυς, πορευόμενος ἐν τοῖς κακοῖς θελήμασι τῆς καρδίας σου καί μή δίδωντας τόπον εἰς αὐτήν, διά νά κατοικήσῃ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον· καί συντόμως εἰπεῖν, διότι ἔζησες ὡσάν ἕνας ψυχικός μόνον ἄνθρωπος, ὅς οὐ δέχεται τά τοῦ Πνεύματος· «μωρία γάρ αὐτῷ ἐστι καί οὐ δύναται γνῶναι» (Α´. Κορ. β´ 14). Κάμε ἀπόφασιν εἰς τό ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς σου, νά μή λυπήσης πλέον τό Πνεῦμα τό Ἅγιον μέ καμμίαν ἄτακτον καί κακήν ὄρεξιν τῆς καρδίας σου, κατά τήν παραγγελίαν ὅπου σοῦ δίδει ὁ Ἀπόστολος· «καί μή λυπῆτε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. δ´. 30)· μηδέ νά ἐναντιωθῇς ὡς σκληροκάρδιος εἰς τό Ἅγιον αὐτοῦ θέλημα, κατά τούς σκληροκαρδίους ἐκείνους Ἑβραίους, πρός τούς ὁποίους εἶπεν ὁ Στέφανος· «σκληροτράχηλοι καί ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καί τοῖς ὠσίν· ὑμεῖς ᾀεί τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε» (Πράξ. ζ´. 51)· ἀλλά νά δώσῃς ὅλην τήν καρδίαν σου εἰς αὐτό μέ ὅλας της τάς ἐπιθυμίας διά νά ἐνοικήσῃ καθώς αὐτό τό ἴδιον πνεῦμα σέ προστάζει λέγον· «υἱέ δός μοι τήν καρδίαν» (Παροιμ. κγ´. 26)· θέλεις δέ δώσει τήν καρδίαν σου εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ἐάν μελετᾷς πάντοτε εἰς αὐτήν τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέ μίαν ἀδιάλειπτον προσευχήν. Ἐπειδή τό Πνεῦμα τό Ἅγιον μολονότι καί ἐκπορεύεται ἐκ μόνου τοῦ Πατρός, ὅμως εἶναι καί λέγεται καί Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ διά τήν ὁμοουσιότητα καί ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπαύεται καί χαίρει ὅταν αὐτός ὀνομάζεται· «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τό Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ἐν ταῖς καρδίαις, κράζον ἀββᾶ ὁ Πατήρ»· (Γαλ. δ´. 6)· ἵνα διά τῆς τοιαύτης νοερᾶς καί πνευματικῆς προσευχῆς , ἐν μέν τῷ Πνεύματι θεωρῇς τόν Υἱόν, ἐν δέ τῷ Υἱῳ θεωρῇς τόν Πατέρα, ὡς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος· καί ἵνα καταξιωθῇς διά τῆς τοιαύτης νοερᾶς ἐργασίας, νά εὕρῃς καί νά ἰδῇς νοερῶς τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ὁποίαν ἔλαβες μέν διά τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, τήν ἔχωσες δέ ὡσάν σπινθῆρα μέσα εἰς τά πάθη καί ἁμαρτίας.

Καί τέλος πάντων, ἐπειδή καί τό Πανάγιον Πνεῦμα· ὁ ἄλλος παράκλητος, τό συμπληρωτικόν πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος· ὁ χορηγός πάντων τῶν χαρισμάτων ἡ ζωή τῶν ζώντων· ἡ κίνησις τῶν κινουμένων· καί ἡ τελειότης ἁπάντων τῶν ὄντων, ἠθέλησεν ἐκ μόνης τῆς φιλανθρωπίας του νά εἰδοποιήσῃ εἰς τήν καρδίαν σου τάς πρώτας γραμμάς καί τό πρῶτον σχέδιον τῆς χάριτός του, παρακάλεσαί τον νά μή σέ ἀφήσῃ ἀτελῆ ἀλλά νά φέρῃ εἰς τελειότητα αὐτήν τήν εἰδοποίησιν καί τό ἔργον ὅπου ἄρχισεν εἰς ἐσέ, χαρίζωντάς σου τό χάρισμα τῆς διαμονῆς καί τῆς μέχρι τέλους ὑπομονῆς ἐν τῇ αὐτοῦ χάριτι, τό ὁποῖον χάρισμα εἶναι τό μεγαλύτερον ἀπό ὅλα τά χαρίσματα καί αὐτό μόνον συνιστᾷ καί ἐπισφραγίζει τόν ἑκάστου προορισμόν κατά τούς θεολόγους καί διά τοῦ χαρίσματος τούτου νά σέ ἀξιώσῃ ἀπό ἐδῶ ἀκόμη, νά γίνῃς ὅλος πνευματικός, ὅλος ἀγγελοειδής, ὅλος ἅγιος καί υἱός Θεοῦ, καί Θεός κατά χάριν, ἀπ᾿ ἐκεῖ ὅπου εἶσαι τώρα γῆ καί σποδός· καθώς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος· «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελθόν εἰς ψυχήν ἀνθρώπου, ἔδωκε μέν ζωήν, ἔδωκε δέ ἀθανασίαν· ἤγειρε κείμενον· τό δέ κινηθέν κίνησιν ἀΐδιον ὑπό Πνεύματος Ἁγίον, ζῶον ἅγιου ἐγένετο· ἔσχε δέ ἄνθρωπος ἀξίαν πνεύματος εἰσοικισθέντος ἐν αὐτῷ προφήτου, ἀποστόλου, ἀγγέλου Θεοῦ, ὤν πρό τοῦ, γῆ καί σποδός»· (ὁμιλ. Περί τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, ἧς ἡ ἀρχή, ἐνθυμηθῶμεν πᾶσα ψυχή).


Γ΄
Συλλογίσου ἀγαπητέ τήν γ´. μεταβολήν ὅπου ἐνήργησε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἰς τήν γλῶσσαν τῶν Ἀποστόλων· διότι ἐκεῖνοι ὅπου προτήτερα δέν ἐλαλοῦσαν ἄλλο παρά γήϊνα καί χαμερπῆ διά δόξας καί τιμάς προσωρινάς καί ματαίας· «δός ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καί εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου» (Μάρκ. ι´. 37)· ἐκεῖνοι ὅπου ἐλάλουν περί τοῦ Χριστοῦ ταπεινά καί εὐτελῆ· «ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὦδε εἶναι καί ποιήσωμεν σκηνάς τρεῖς, μίαν σοί καί Μωσεῖ μίαν καί μίαν Ἠλίᾳ» (Λουκ. θ´. 33). Ἐκεῖνοι ὅπου πρότερον ἔφθασαν ἕως καί νά συμφωνήσουν μέ τόν Ἰούδαν καί νά κατηγορήσουν τήν εὐλογημένην ἐκείνην Μαρίαν καί νά θυμωθοῦν καταπάνω της, διότι ἄλειψε τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ μέ τόσον πολυέξοδον μῦρον, λέγοντες μέ ἀγανάκτησιν· «εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; ἠδύνατο γάρ τοῦτο πραθῆναι ἐπάνω τριακοσίων δηναρίων καί δοθῆναι πτωχοῖς καί ἐνεβριμῶντο αὐτῇ» (Μάρκ. ιδ´. 4) Αὐτοί λέγω οἱ ἴδιοι, ὕστερα ἀπό τόν ἐρχομόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν ἐλαλοῦσαν πλέον δι᾿ ἄλλο, παρά διά τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, διά ὑψηλά καί μεγάλα πράγματα διά τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, διά τήν θεολογίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, διά τό ἀκατανόητον μυστήριον τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας· διότι εἶναι Θεός ἀληθινός ὁ Χριστός· μέ ρητορικήν ἀνήκουστον, μέ ἐλευθεροστομίαν ἀσύγκριτον καί μέ γλῶσσας διαφόρους· «ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. (Πράξ. β´ 11).

Τώρα στοχάσου ἐσύ ἀγαπητέ τά λόγια ὅπου ὡμιλοῦσες προτήτερα ἀπό τά παρόντα γυμνάσματα, καί τά λόγια ὅπου πρέπει τώρα νά λαλῇς, διά νά λάβῃς καί ἐσύ τήν μεταβολήν αὐτήν τῆς γλώσσης ἀπό τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· τήν γλῶσσαν σοῦ τήν ἔδωκεν ὁ Θεός ἀδελφέ ὄργανον διά νά λαλῇς ὅλα τά καλά ὄχι τά κακά. Ὅθεν πρέπει νά τήν μεταχειρίζεσαι καί ἐσύ κατά τόν σκοπόν ὅπου ὁ Θεός σοῦ τήν ἔδωκεν· ἤγουν εἰς τό νά δοξολογῇς καί νά αἰνῇς μέ αὐτήν πάντοτε τόν Θεόν, καί νά μελετᾷς τά θεῖά του λόγια καθώς γέγραπται· «πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός» (Φιλιπ. β´ 11). Καί πάλιν «καί ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τήν δικαιοσύνην σου, ὅλην τήν ἡμέραν τόν ἔπαινόν σου»· (Ψαλμ. λδ´. 32)· καί ὄχι εἰς τό νά λαλῇς λόγια ἀνευλαβῆ κατά τοῦ Θεοῦ καί εἰς τό νά ὀνομάζῃς τό θεῖον του ὄνομα εἰς πράγματα μάταια· «οὐ λήψῃ γάρ φησι τό ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ» (Ἐξοδ. κ´. 7) εἰς τό νά κατηγορῇς καί νά μέμφεσαι τόν ἑαυτόν σου καί ὄχι εἰς τό νά τόν ἐπαινῇς μόνος σου «ἐγκωμιαζέτω σε ὁ πέλας καί μή τό σόν στόμα· ἀλλότριος, καί μή τά σά χείλη» (Παροιμ. κζ´. 2). Εἰς τό νά συμβουλεύῃς τόν ἀδελφόν σου ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶναι συμφέροντα εἰς τήν σωτηρίαν του καί νά στερεώνῃς εἰς τό καλόν καί τήν ἀρετήν, καί ὄχι εἰς τό νά ἀκονᾷς ὡς μάχαιραν τήν γλῶσσάν σου κατ᾿ αὐτοῦ περιπαίζωντάς τον, κατηγορῶντάς τον καί ὑβρίζωντάς τον καταφρονητικῶς μέ θυμόν· «ἠκόνησαν ὡς ραμφαίαν τήν γλῶσσαν αὐτῶν» (Ψαλμ. ξγ´. 30) ἤ καί δίδωντάς του κακάς συμβουλάς μέ λόγια ἁπαλά μέν καί φιλικά, ἐπίβουλα δέ καί ἐχθρικά, διά νά τόν κακοποιήσῃς καί νά τόν βλάψῃς· «ἡπαλύνθησαν οἱ λόγοι αὐτῶν ὑπέρ ἔλαιον καί αὐτοί εἰσι βολίδες» (Ψαλμ. νδ´. 24). Καί διά νά εἰπῶ μέ ἕνα λόγον, εἰς τήν γλῶσσάν σου πρέπει νά ἔχῃς τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, τά λόγια τῆς παλαιᾶς καί νέας Γραφῆς· τά περί τῆς θείας προνοίας· τά περί τῆς κρίσεως· καί τά περί τῆς ἀγαθότητός του· καί ὅλαι αἱ συνομιλίαι σου νά ᾖναι περί πνευματικῶν καί θείων πραγμάτων καί περί ὠφελείας ψυχικῆς. Ἐάν περί τοιούτων μεταχειρίζεσαι τήν γλῶσσάν σου, ἤξευρε, ὅτι ὁ Κύριος ἔπλασε νοερῶς τήν ἰδικήν σου γλῶσσαν, καθώς ἔπλασε ποτέ καί τοῦ κωφοῦ καί μογιλάλου· «καί πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ… καί ἐλύθη ὁ δεσμός τῆς γλώσσης αὐτοῦ». (Μάρκ. ζ´ 33). Καί εἶναι καλόν σημάδι, ὅτι ἄρχισε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά μεταβάλῃ καί τήν ἰδικήν σου γλῶσσαν, καί νά λαλῇ αὐτό δι᾿ αὐτῆς, ὡς ποτέ ἐλάλει καί διά τῶν Ἀποστόλων καί διά τοῦ Δαβίδ «Πνεῦμα Κυρίου ἐλάλησεν ἐν ἐμοί καί ὁ λόγος αὐτοῦ ἐπί γλώσσης μου» (Β´. Βασιλ. κγ´. 2).

Ἐντράπου λοιπόν ἀδελφέ, πῶς ἕως τώρα ἐλάλεις ὡσάν ἕνας σαρκικός καί νήπιος καί ὄχι ὡσάν πνευματικός καί τέλειος ἄνδρας· «ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν» (Α´. Κορ. ιγ´ 11) καί ἡ γλῶσσά σου ἐμελέτα τήν ἀδικίαν, καθώς λέγει ὁ Ἡσαΐας· «ἡ γλῶσσα ἡμῶν ἀδικίαν μελετᾷ» (νθ´. 3).
Ἀποφάσισαι εἰς τό ἑξῆς νά μή ἀφήνῃς νά εὔγουν ἀπό τό στόμα σου λόγια σαπρά, λόγια γελοιώδη καί μάταια, ἀλλά ὠφέλιμα καί σωτηριώδη πρός οἰκοδομήν τῶν ἀκουόντων, καθώς σοῦ παραγγέλει ὁ Ἀπόστολος· «πᾶς λόγος σαπρός ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν μή ἐκπορευέσθω, ἀλλ᾿ εἴτις ἀγαθός πρός οἰκοδομήν ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν» (Ἐφέσ. δ´ 29)· διότι ὁ λόγος εἶναι σκιά τοῦ ἔργου, καθώς εἶπεν ἕνας σοφός (Οὗτος ἐστίν ὁ Δημόκριτος εἰπών· «λόγος ἔργου σκιή»)· καί οἱ λόγοι οἱ κακοί προξενοῦν καί τά ἔργα τά κακά, καθώς καί ἐκ τοῦ ἐναντίου οἱ λόγοι οἱ καλοί προξενοῦν καί τά ἔργα τά καλά. Διά τοῦτο εἶπε καί ὁ Σολομῶν, ὅτι εἰς τό χέρι τῆς γλώσσης στέκεται ἡ ζωή καί ὁ θάνατος· «θάνατος καί ζωή ἐν χειρί γλώσσης» (Παροιμ. ιη´. 21). Καί καθώς ὅποιος βαστᾷ μυρωδικά καί τόν ἑαυτόν του εὐωδιάζει καί τούς ἄλλους ὁμοίως καί ὅποιος βαστᾷ βρωμερά καί τόν ἑαυτόν βρωμίζει καί τούς ἄλλους· τοιουτοτρόπως καί ὅποιος λαλεῖ τά καλά λόγια, ἤ τά κακά καί τόν ἑαυτόν του ὠφελεῖ, ἤ βλάπτει καί τούς ἀκούοντάς του.

Καί τέλος πάντων, παρακάλεσε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά δυναμώσῃ τοῦτο ὅπου ἄρχισε νά ἐνεργῇ εἰς ἐσέ· «δυνάμωσον ὁ Θεός τοῦτο, ὅ κατειργάσω ἐν ἡμῖν» (Ψαλμ. ξζ´. 31)· καί νά δείξῃς μίαν τελείαν μεταβολήν εἰς τήν γλῶσσάν σου διά τῆς χάριτός του, ὥστε νά μή σέ ἀφήσῃ νά σφάλῃς πλέον μέ αὐτήν εἰς κανένα λόγον ἄπρεπον· «εἴτις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ (Ἰακωβ. γ´. 2)· ἀλλά νά μεταχειρισθῇ τήν γλῶσσάν σου ὡσάν ἕνα κονδύλι, διά νά τήν κινῇ μέ τήν δεξιάν του εἰς τό νά λαλῇς ἐκεῖνα μόνον ὅπου αὐτό θέλει καί βούλεται· ὥστε ὅπου, σύ μέν νά λέγῃς· «ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου» (Ψαλμ. μδ´ 2)· ἐκεῖνοι δέ ὅπου σέ βλέπουν καί σοῦ ἀκούουν, νά λέγουν· «αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου». (Ψαλμ. ος´ 10).

--------------------------------------------------

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι ΑΦέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν καί φιλακολούθων χριστιανῶν ὅτι τήν Τρίτη 7 Ἰουνίου 2016 καί ἀπό ὥρας 9 μ. μ. ἔως 1ης πρωϊνῆς τῆς Τετάρτης 8ης Ἰουνίου θά γίνῃ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθῇ ἐπί τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου.


Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Πῶς πρέπει ὁ πιστός νά προσέρχεται στήν Θ. Κοινωνία


Λίγα λόγια γιά τό πῶς πρέπει ὁ πιστός νά προσέρχεται στήν Θ. Κοινωνία. Γιά νά ἀποκομίσῃ ὁ πιστός τίς μεγάλες ὡφέλειες πού ἀπορρέουν ἀπό τή συμμετοχή του στό μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, εἶναι ἀνάγκη νά προσέρχεται μέ τήν ἀνάλογον καί κατάλληλον προετοιμασίαν. Καί ἡ προετοιμασία αὐτή, συνίσταται σ’ αὐτό πού ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει στούς Κορινθίους (Α΄ Κορ.ια,28): «δοκιμαζέτω ἄνθρωπος ἑαυτόν καί οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καί ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω». Ἄς δοκιμάζει, ἄς ἐξετάζει τόν ἑαυτόν του κάθε ἄνθρωπος ὅταν πρόκειται νά προσέλθῃ στό μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας καί ἔτσι ἄς τρώγει ἀπό τόν ἁγιασμένον ἄρτον καί ἄς πίνει ἀπό τό ἁγιασμένο αἷμα τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο εὑρίσκεται στό Ἅγιο Ποτήριο.

Τί σημαίνει δοκιμασία; Τί πρέπει δηλ. νά κάνῃ ὁ χριστιανός ὥστε χωρίς κατάκρισιν νά προσέρχεται στό θεῖο μυστήριο; Πρέπει πρῶτον, νά ἐξετάσῃ μέ κάθε λεπτομέρεια τόν ἑαυτόν του, τήν ζωήν του, τίς πράξεις του, τά λόγια του, τίς ἐπιθυμίες του. Στήν συνέχεια νά μετανοήσῃ γιά ὅσα ἀνακάλυψε ὅτι εἶναι ἀντίθετα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως νά ἐξομολογηθῇ τά ἁμαρτήματά του διά νά λάβῃ τή ἄφεσιν καί τήν συγχώρησιν. Καί ἔτσι καθαρός θά προσέλθῃ στήν Θεία Κοινωνία.

Πάνω δέ ἀπ’ ὅλα πρέπει ὁ χριστιανός νά πιστεύῃ εἰς τό μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας. Πρέπει νά πιστεύῃ ὅτι στό Ἅγιο Ποτήριο τό ὁποῖον πλησιάζει, εὑρίσκεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, τόν ὁποῖον παίρνοντάς τον μέσα του, γίνεται ΕΝΑ μέ Αὐτόν, γίνεται καί αὐτός σύνναιμος καί σύσσωμος τοῦ Χριστοῦ, γίνεται Χριστοφόρος καί Θεοφόρος.

Πρέπει νά ποθῇ τήν Θ. Κοινωνία, νά ποθῇ τήν ἔνωσίν του μέ τόν Χριστόν. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί «ἦσαν καθ’ ἡμέραν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν ἐν τῷ ἱερῷ». Αὐτή ἡ προσκαρτέρησις δείχνει καί τόν μεγάλον πόθον τῶν πρώτων χριστιανῶν. Αὐτός ὀ πόθος πρέπει νά διακατέχῃ καί έμᾶς.

Ὁ πόθος μας διά τήν Θ. Κοινωνίαν μεγαλώνει ὅταν φέρνωμε συχνά στή σκέψη μας, ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία εἶναι στήν παροῦσα ζωή, ἀρραβών. Ὁ ἀρραβῶνας αὐτός ὁδηγεῖ συνήθως καί στόν γάμο. Καί ὁ γάμος μας θά εἶναι ἡ κοινωνία μας μετά τοῦ Θεοῦ, στήν μέλουσσα ζωή. Βασική προϋπόθεση γιά νά κληρονομήσωμε τήν οὐράνιον Βασιλείαν εἶναι ἡ Θ. Κοινωνία.

Ὁ λειτουργός μᾶς καλεῖ μέ τά λόγια: «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε». Τά λόγια αὐτά, λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, δέν εἶναι τοῦ ἱερέως, ἀλλά τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος δανείζεται τό στόμα τοῦ λειτουργοῦ καί σέ προσκαλεῖ.

«Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε». Ὅλοι ὅσοι ἔχετε προετοιμασθῆ διά τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως καί προσευχῆς, προσέλθετε, γιά νά κοινωνήσετε τοῦ ἀληθινοῦ σώματος καί ἀληθινοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά προσέλθετε ἐπίσης μέ φόβο Θεοῦ, δηλ. μέ ἄπειρον σεβασμόν πρός τόν Θεόν, καί μέ θερμή πίστη, ὅτι πραγματικά τό εὑρισκόμενο ἐντός τοῦ Ποτηρίου εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου. Νά προσέλθετε ἀκόμη μέ εἰλικρινή ἀγάπη καί πρός τόν Θεόν καί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Χωρίς αὐτούς τούς ὄρους ἡ προσέλευσις στήν μετάληψιν τῶν ἀχράντων μυστηρίων, συντελεῖ εἰς κρίσιν καί καταδίκην μᾶλλον, παρά εἰς ὡφέλειαν. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ πίστις καί ἡ ἀγάπη εἶναι τά τρία μεγάλα ἐφόδια τῆς ψυχῆς, σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, διά τήν ἀξίαν Κοινωνίαν.

«Μετά φόβου Θεοῦ». Στήν ψυχή κάθε χριστιανοῦ πρέπει νά ἐγκατοικῇ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καί ποιός εἶναι ὁ φόβος Θεοῦ; Εἶναι ἡ βαθειά εὐλάβεια τήν ὁποίαν πρέπει νά αἰσθάνεται ἡ ψυχή μας ἐνώπιον τοῦ μεγάλου μυστηρίου. Εἶναι ἡ συναίσθησις ἡ ὁποία πρέπει νά πλημμυρίζῃ τόν ἐσωτερικόν μας κόσμο, ὅτι εἴμεθα ἁμαρτωλοί καί ἀνάξιοι νά δεχθοῦμε μέσα μας τόν καθαρόν καί ἀναμάρτητον Κύριον. Εἶναι ἐπίσης καί ἡ μεγάλη προσοχή ἡ ὁποία πρέπει νά χαρακτηρίζῃ τόν χριστιανό κατά τήν μεγάλην αὐτήν ὥραν πού ἑτοιμάζεται νά κοινωνήσῃ.

Ὅταν τά Χερουβείμ μέ εὐλάβεια περιΐπτανται τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καί λατρεύουν Αὐτόν καί ψάλλουν τόν ἀγγελικόν ὕμνον «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ὁ Οὐρανός καί ἡ γῆ τῆς δόξης σου», ὅταν λοιπόν αὐτά τά ἀγγελικά πνεύματα μέ τόση εὐλάβεια ἵστανται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, μέ πόσην μεγαλυτέραν εὐλάβειαν πρέπει ἐμεῖς νά παριστάμεθα ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Μυστηρίου;

Ὁρισμένοι, πλησιάζουν καί κοινωνοῦν χωρίς φόβο, χωρίς συναίσθηση, χωρίς καμμία εὐλαβεια. Τό φαινόμενο αὐτό παρατηρεῖται σέ ὅλες τίς ἐποχές ἀκόμα καί στήν ἐποχή τοῦ Ἱεροῦ Χρυστοστόμου, ὁ ὁποῖος σέ ἕνα του λόγον τούς ἐπιπλήττει λέγοντας:

«Βλέπω πολλούς, οἱ ὁποίοι πρόκειται νά πλησιάσουν τήν τράπεζαν, νά θορυβοῦν, νά πηδοῦν, νά ὑβρίζωνται, νά πέφτει ὁ ἔνας πάνω στόν ἄλλον, καί ἀντί ὡφελείας, τήν τιμωρίαν μᾶλλον νά προκαλοῦν στόν ἐαυτόν τους. Δέν μᾶς εἶναι ἀρκετό, τό ὅτι προσερχόμεθα στό ναό γεμάτοι ἀπό ἁμαρτήματα, ἀλλά καί αὐτή τήν ὥρα πού πλησιάζομε νά κοινωνήσωμε δέν μποροῦμε νά εἴμεθα χωρίς πλημμελήματα; Διότι ὅταν φιλονικοῦμε, ὅταν θορυβοῦμε, ὅταν μέ τήν διαγωγήν μας πληγώνουμε καί δαγκώνουμε ὁ ἔνας τόν ἄλλον, πῶς εἶναι δυνατόν νά ποῦμε ὅτι εἴμεθα ἔξω ἀπό ἁμαρτήματα; Τί τρέχεις, τόσο βιαστικός νά πλησιάσῃς; πές μου. Ἐνῶ ἔδειξες ἐγκαρτέρησιν καί ἐπί τόσην ὥραν, παρηκολούθησες τά τελούμενα καί δέν ἐκουράσθης, τώρα λοιπόν πού πρόκειται νά προσέλθῃς καί νά κοινωνήσῃς, αἰσθάνεσαι τόσην μεγάλην κούρασιν γιά τό λίγο χρονικό διάστημα πού ἀπέμεινε; Δέν ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι μέ τόν τρόπον αὐτόν πρόκειται νά τά χάσῃς ὅλα; Διατί βιάζεσαι; Εἰπέ μου. Νομίζεις ὅτι εὑρίσκεσαι ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους; Ἔχεις τήν ἰδέα ὅτι κατά τήν ὥραν αὐτήν πατεῖς ἐπάνω στή γῆ καί δέν χορεύεις μαζί μέ τούς ἀγγέλους; Διατί βιάζεστε καί ὁρμᾶτε μέ βιασύνη πρός τά ἔξω καί ἀναχωρῆτε διά τά σπίτια σας; Αὐτό δέν εἶναι μεγάλη καταφρόνηση πρός τόν Κύριον; Ὅταν ὁ Χριστός εἶναι παρών, ὅταν ἄγγελοι παραστέκωνται, ὅταν οἱ ἀδελφοί σου μυσταγωγοῦνται ἀκόμη, ἐσύ τούς ἐγκαταλείπεις καί φεύγεις ἔξω; Καί σέ ἕνα συνηθισμένο γεῦμα ἄν προσκληθῇς, ἔστω καί ἄν ἐνωρίτερα ἀπό τούς ἄλλους τελειώσῃς, δέν τολμᾶς νά φύγῃς ὅταν οἱ ἄλλοι ἀκόμα ἐξακολουθοῦν νά τρώγουν. Ἐδῶ, ἐνῶ τά θεῖα μυστήρια ἀκόμη ἐπιτελοῦνται, ἐνῶ ἡ ἱερά τελετή ἀκόμη δέν ἔχει τελειώσει, ἐσύ τά ἀφίνεις ὅλα στή μέση καί ἀναχωρεῖς. Θέλετε νά σᾶς πῶ, συνεχίζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, τίνος ἔργο κάνουν αὐτοί πού ἀναχωροῦν προτοῦ συμπληρωθῆ ἡ εὐχαριστία, καί δέν περιμένουν νά ἀναφέρουν στόν Θεόν τάς εὐχαριστηρίους ὠδάς ἐπί τῇ μεταλήψει τοῦ μυστηρίου; Αὐτοί ὁμοιάζουν μέ τόν Ἰούδα».

Αὐτά εἶναι λόγια τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, πρός τούς χριστιανούς τῆς ἐποχῆς του, πού πιστεύομεν ὅτι καί ἄν καί σήμερον ζοῦσε, δέν θά μιλοῦσε διαφορετικά.

Ὁ λειτουργός ἐπίσης μᾶς παρακαλεῖ νά πλησιάσμε τό Ἅγιο Ποτήριο μέ «πίστη». Δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ γενική πίστη, νά λέμε δηλ. ὅτι πιστεύομε, ἀλλά ἐδῶ στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας πρέπει νά ἔχωμε «εἰδική πίστη». Νά πιστεύωμε δηλ. ὅτι ὑπό τά στοιχεῖα τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου εἶναι αὐτό τοῦτο τό Σῶμα καί αὐτό τοῦτο τό Αἷμα τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος ἀνακοίνωσε στούς μαθητάς του τήν βραδυά τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Νά πιστεύωμε δηλ. ὅτι, διά τῆς Θείας Μεταλήψεως ὑποδεχόμεθα μέσα μας τόν ἴδιο τόν Χριστό καί ὅτι ἐννωνόμεθα καί γινόμεθα ἕνα μέ Αὐτόν.

Νά πιστεύωμε ἐπίσης ὅτι, διά τῆς μεταλήψεως λαμβάνομεν τήν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν μας καί ὅτι καθαριζόμεθα καί ἐνισχυόμεθα στόν ἀγῶνα μας κατά τοῦ πονηροῦ. Ἄν δέν τά πιστεύει αὐτά ὁ χριστιανός, δέν πρέπει νά προσέλθῃ στή Θ. Κοινωνία.

Τό τρίτο ἐφόδιο πού πρέπει νά ἔχῃ ὁ πιστός προκειμένου νά προσέλθῃ στήν Θεία Κοινωνία, εἶναι «ἡ ἀγάπη». Διά νά κατοικήσῃ μέσα μας ὁ Θεός πρέπει οἱ καρδιές μας νά φλογίζωνται ἀπό ἀγάπη πρός ὅλους. Ἀγάπη πρός τόν Θεό, ἀγάπη πρός τόν πλησίον, ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπό μας, ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς μας. Ἔτσι ἐφαρμόζομε καί τήν ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος εἶπε: «ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Σᾶς παραδίδω μία καινούργια ἐντολή στήν ὁποίαν περικλύονται ὅλες οἱ ἐντολές πού εἶχα δώσει εἰς τόν Μωϋσῆ καί ἡ ὁποία ἐντολή λέγει νά ἀγαπᾶ ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «μηδείς τῶν ἐχόντων ἐχθρόν προσίτω τῇ ἱερᾷ Τραπέζῃ καί δεχέσθω τό Σῶμα τοῦ Κυρίου. Ἔχεις ἐχθρόν; Μή προσέλθῃς. Βούλει προσελθεῖν; Καταλλάγηθι, καί τότε ἅψαι τοῦ ἱεροῦ». Δηλαδή ὅποιος ἔχει ἐχθρόν δέν πρέπει νά πλησιάσῃ τήν Ἱερή Τράπεζα καί νά δεχθῇ τό Σῶμα τοῦ Κυρίου. Ἔχεις ἐχθρόν καί θέλεις νά κοινωνήσῃς; Πήγαινε νά συμφιλιωθῇς καί μετά νά προσέλθῃς νά κοινωνήσῃς.

Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία Του λέγει: «Ἐάν οὖν προσφέρῃς τό δῶρο σου ἐπί τό θυσιαστήριο κἀκεῖ μνησθείς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατά σοῦ, ἄφες κἀκεῖ τό δῶρο σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καί ὕπαγε πρῶτον καταλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καί τότε ἐλθών πρόσφερε τό δῶρο σου»

Καί στήν ἀρχή τῆς ἀκολουθίας τῆς Θείας Μεταλήψεως, διαβάζομε τήν ἐξῆς προσευχήν: «Μέλλων φαγεῖν, ἄνθρωπε, σῶμα Δεσπότου, φόβῳ πρόσελθε μή φλεγῇς, πῦρ τυγχάνει. Θεῖον δέ πίνων αἷμα πρός μετουσίαν, πρῶτον καταλλάγηθι τοῖς σέ λυποῦσιν, ἔπειτα μυστικήν βρῶσιν φάγε».

Ὅταν πρόκειται, λέγει, χριστιανέ νά πλησιάσῃς τό Ἅγ. Ποτήριο καί νά κοινωνήσῃς τό Σῶμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, νά προσέλθῃς μέ μεγάλη προσοχή καί φόβο γιά νά μήν καῇς, διότι ἡ Θ. Κοινωνία εἶναι φωτιά. Ὅταν πρόκειται νά πιῇς ἀπό τό Θεῖο Αἷμα, γιά νά ἑνωθῇς μετά τοῦ Χριστοῦ, προηγουμένως νά συμφιλιωθῇς μέ αὐτούς πού σέ ἔχουν λυπήσει, ἔπειτα μέ θάρρος καί παρρησία πλησίασε νά κοινωνήσῃς. Γιαὐτό τήν προηγουμένη τῆς Κοινωνίας μας νά συνηθίσωμε νά ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό τούς οἰκείους μας, τούς γονεῖς μας, τά ἀδέλφια μας, τόν ἤ τήν σύζυγόν μας, τούς γείτονας μέ τούς ὁποίους ἴσως ἔχομε πικρανθῆ (τίς περισσότερες φορές γιά ἀσήμαντες ἀφορμές) καί ἀπό ὅποιον ἄλλον μᾶς ἔχει λυπήσει.

Ἀπαιτεῖται νά δείχνωμε μεγάλη προσοχή στό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας μας. Μή θεωροῦμε πολύ ἁπλό τό θέμα τοῦτο. Μήν πλησιάζομε ἀπό συνήθεια ἤ ἐπειδή οἱ ἡμέρες τό καλοῦν, τό Ἅγιο Ποτήριο, ἐάν δέν ἔχωμε περάσει προηγουμένως ἀπό τό λουτρό τῆς μετανοίας καί Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ἡ Ἱερά Ἐξομολόγησις, ὅπως λέγουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τό δεύτερο Βάπτισμα μέ τό ὁποῖο ἐξαλείφονται τά ἁμαρτήματα πού διαπράξαμε ἀπό τή Βάπτισή μας καί μετά. Μέ καθαρή καί λευκοφορεμένη ψυχή νά προσερχώμεθα στό Ἅγιο Ποτήριο διότι μόνον τότε παραμένει μέσα μας ὁ Χριστός καί μᾶς ἁγιάζει, μᾶς εὐλογεῖ, μᾶς ἐνδυναμώνει, μᾶς θωρακίζει καί μᾶς προφυλάσσει ἀπό τούς διαφόρους κινδύνους.