Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


ΙΕΡΑ  ΣΥΝΟΔΟΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  3013
Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της Εκκλησίας τής Ελλάδος
Θέμα: «Ένημέρωσις τον Χριστεπώνυμου Πληρώματος περί τού νέου κορωνοϊον (Covid-19)».

 Τέκνα έν Κυρίω αγαπητά,
Ή Διαρκής Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος μέ αίσθημα εύθύνης ένώπιον τού Θεού καί τής Εκκλησιαστικής Κοινότητος, κατά τήν συνεδρίαση Αυτής τής 9η Μαρτίου 2020, συνεζήτησε έπισταμένως καί τό ζήτημα τού νέου κορωνοϊού ((Covid-19), γιά τό όποιο έγκαίρως άπεστάλη ήδη Εγκύκλιο Σημείωμα πρός τίς Ιερές Μητροπόλεις τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, σέ συνεργασία μέ τίς άρμόδιες Κρατικές Αρχές, μέ σκοπό τήν συμβολή τής Εκκλησίας στήν όλη προσπάθεια γιά τήν πρόληψη διασποράς τής νόσου, τήν όποια προκαλεΐ ό νέος αύτός ιός. Ή Ιερά Σύνοδος κατά τήν ώς άνω συνεδρίαση Αύτής άπεφάσισε νά άπευθυνθεῖ καί πάλι πρός τόν Ιερό Κλήρο καί τόν εύσεβή Ορθόδοξο Λαό, ώστε νά προτρέψει πατρικώς καί νά έπισημάνει τά εξής:
 1ον Νά εντείνουμε όλοι τίς προσευχές μας πρός τόν Νικητή τής φθοράς καί τού θανάτου Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε νά διαφυλάξει ύγιή καί άκέραιο τόν Λαό Του. Πρός τόν σκοπό αύτό, άπεφασίσθη όπως άμέσως μετά τό τέλος τής Θείας Λειτουργίας τής έρχομένης Β' Κυριακής τών Νηστειών (15-3-2020), τελεσθεῖ Δέηση σέ όλους τούς Ιερούς Ναούς τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ύπέρ άποτροπής έξαπλώσεως τής νόσου.
 2ον. Νά λαμβάνουμε όλοι άνεξαιρέτως, όλα τά άπαραί- τητα μέτρα, σύμφωνα μέ τίς συστάσεις τών άρμοδίων Κρατικών Αρχών, πρός τόν σκοπό τής προλήψεως τής διασπο- ράς τού ιού. Τά μέτρα αυτά είναι:
α) Τακτικό καί καλό πλύσιμο τών χεριών μέ σαπούνι,
β) Χρησιμοποίηση άντισηπτικών μέ οινόπνευμα,
γ) Τήρηση άποστάσεων άπό όποιον παρουσιάζει συμ­πτώματα.
δ) Επιμελής καθαριότητα τών έπιφανειών καί σωστός άερισμός τών Ιερών Ναών καί τών λοιπών έκκλησιαστι- κών χώρων.
3ον. Πέραν αύτών, ή Ιερά Σύνοδος προτρέπει όλους εκείνους  οί όποιοι παρουσιάζουν συμπτώματα άσθενείας, άλλά καί όσους άνήκουν στίς ύγειονομικώς εύπαθείς ομάδες, πάσχοντες άπό άναπνευστικά προβλήματα ή σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ώς καί οί άνοσο- κατεσταλμένοι, νά άποφύγουν προσωρινώς τήν έξοδο άπό τήν οικία τους, έάν δέν είναι άπολύτως άπαραίτητο, νά είναι άκόμη πιό προσεκτικοί στήν σχολαστική ύγιεινή καί καθαριότητα, καθώς καί τούς άσπασμούς καί εναγκαλισμούς, χάριν τής προστασίας τής ύγείας τών ιδίων, άλλά καί τών συνανθρώπων τους.
4ον. Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα άσθενείας νά επικοινωνούν μέ τήν τηλεφωνική γραμμή 1135, ή όποια έπί 24ώρου βάσεως θά παρέχει πληροφορίες σχετικά με τόν νέο κορωνοϊό.
5ον Ώς πρός τό θέμα τής Θείας Κοινωνίας ή Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος τονίζει ότι γιά τά μέλη τής Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας ή προσέλευση στήν Θεία Ευχαριστία καί ή Κοινωνία άπό τό Κοινό Ποτήριο τής Ζωής, άσφαλώς καί δέν μπορεί νά γίνει αιτία μεταδόσεως άσθενειών, γιατί οί πιστοί όλων τών εποχών γνωρίζουν ότι ή προσέλευση στήν Θεία Κοινωνία, άκόμη καί έν μέσω πανδημίας, συνιστά, άφ' ενός, μία έμπρακτη κατάφαση αύτοπαραδόσεως στόν Ζώντα Θεό καί, αφ' ετέρου, τρανή φανέρωση άγάπης πρός Αύτόν, ή οποία κατανικά κάθε άν- θρώπινο καί, ίσως, δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δέν υπάρχει στήν άγάπη, άλλά ή τελεία άγάπη διώχνει τόν φόβο» (Α' Ίωάν. 4, 18). Τά μέλη τής Εκκλησίας γνωρίζουν ότι ή Κοινωνία, δηλαδή ή σχέση, είναι καρπός άγάπης καί άθλημα ελευθερίας, άκριβώς γιατί άγνοεί τήν καχυποψία, τίς επιφυλάξεις καί τούς φόβους.
Οί συζητήσεις καί οί άπόψεις πού άκούγονται τίς τελευταίες ή μέρες γιά τό όλο ζήτημα, άκόμη καί γιά ενδεχόμενη άπαγόρευση τής Θείας Εύχαριστίας, ξεκινούν άπό διαφορετική άφετηρία καί έχουν διαφορετική προσέγγιση. Όσοι προσέρχονται «μετά φόβον Θεού, πίστεως καί άγάπης» καί άπολύτως έλεύθερα, χωρίς κανένα δυναστικό καταναγκασμό, κοινωνοΰν τό Σώμα καί τό Αίμα τού Χριστού, τό όποιο γίνεται «φάρμακο άθανασίας», «εις άφεσιν άμαρτιών καί εις ζωήν αιώνιον».
Όλοι οί Πιστοί, ό εύσεβής καί γεμάτος άγάπη ορθόδοξος Λαός, οί Μοναχοί καί ό εύαγής Ιερός Κλήρος πού μέσα άπό τήν Θεία Κοινωνία έκφράζουν τήν άγάπη τους καί τήν δίψα τους γιά ζωή καί σχέση, τό έλάχιστο πού δικαιούνται άπό τούς συμμετέχοντες στόν δημόσιο διάλογο είναι ό σεβασμός πρός τήν πίστη τους καί τήν έπιλογή τους αύτή, νά αγαπούν χαρις φόβο καί ανασφάλεια.
 Χωρίς νά καταδικάζουμε κανένα γιά τόν φόβο καί τήν άνησυχία του, ομολογούμε ότι όλοι οί πιστοί, έπιτελώντας τό χρέος τής έν έλευθερία άγάπης μας, θά έξακολουθή- σουμε στίς Ορθόδοξες Εκκλησίες μας νά λειτουργούμε καί νά κοινωνούμε, έχοντας τήν βεβαιότητα ότι κοινωνούμε τήν ζωή καί τήν άθανασία. Πατρικώς εύχόμεθα, νά διέλθετε τό ύπόλοιπο στάδιο τής Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής έν μετανοία καί άγάπη, ώστε όλοι νά τύχουμε τής μετοχής στό σωτήριο γεγονός τής Αναστάσεως τού Κυρίου μας.
+ Ό Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
+ Ό Θεσσαλονίκης Άνθιμος
+ Ό Παραμυθίας, Φιλιατών καί Γηρομερίου Τίτος
 + Ό Μηθύμνης Χρυσόστομος
+ Ό Τριφυλίας καί Ολυμπίας Χρυσόστομος
+ Ό Μεσσηνίας Χρυσόστομος
+ Ό Λευκάδος καί Ιθάκης Θεόφιλος
+ Ό Θηβών καί Λεβαδείας Γεώργιος
+ Ό Παροναξίας Καλλίνικος
+ Ό Φωκίδος Θεόκτιστος
+ Ό Νέας Κρήνης καί Καλαμαριάς Ιουστίνος
+ Ό Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
+ Ό Σισανίου καί Σιατίστης Αθανάσιος Ό Αρχιγραμματεύς
+ Ό Ώρεών ΦιλόθεοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου